Các chức năng của hệ thống thông tin nhân sự HRIS

Hotline: 0789.96.88.33

FacebookLinkedin

Blogs

Các chức năng của hệ thống thông tin nhân sự HRIS

03/07/2022 - 11:11 AM   |  Nhân sự

*Blackwind Software*

Có nhiều loại hệ thống và phần mềm có chứa tính năng trung tâm nhân lực HRIS khác nhau. Bởi vì HRIS bao gồm tất cả các chức năng cho Nhân sự, tất cả các chức năng riêng biệt đều là một phần của hệ thống. Các chức năng này bao gồm:

 

Hệ thống theo dõi người nộp đơn (ATS)

SuccessFactors: The Goldilocks Applicant Tracking System

Phần mềm Application Tracking System xử lý tất cả các nhu cầu tuyển dụng của công ty. Nó theo dõi thông tin và hồ sơ ứng viên, cho phép nhà tuyển dụng so khớp các cơ hội việc làm với các ứng viên phù hợp từ nhóm ứng dụng của công ty và giúp hướng dẫn quy trình tuyển dụng.

 

Lương bổng

How to Double Your Salary - Glassdoor Blog

Tính lương tự động hóa quá trình trả lương của nhân viên. Dữ liệu hợp đồng và thông tin về những người mới thuê thường được nhập vào hệ thống này - đôi khi được kết hợp với dữ liệu thời gian & chấm công - sau đó được tự động thanh toán vào cuối tháng.

 

Quản lý quyền lợi

Tham khảo Topic WORK IELTS Speaking Part 1,2,3 và mẫu câu trả lời

Một chức năng khác của trung tâm nhân lực HRIS là quản lý lợi ích. Quyền lợi của nhân viên là một khía cạnh quan trọng của lương thưởng và cũng được quản lý trong hệ thống này. Các hệ thống tiên tiến hơn cung cấp mô hình nhân viên tự phục vụ vì lợi ích của nhân viên. Trong trường hợp này, nhân viên có thể lựa chọn những lợi ích mà họ đang tìm kiếm cho mình. Cách tiếp cận lợi ích tự phục vụ này còn được gọi là mô hình quán cà phê.

Bài viết khác.